Κεντρικός άξονας του στρατηγικού σχεδιασμού της Clean Green είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΗ μέσω:
• Ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης
• Δημιουργίας σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες προμηθευτές και Ανθρώπινο δυναμικό
• Επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω σύγχρονων συστημάτων επιλογής,  εκπαίδευσης,  ανταμοιβών και παροχής δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας
• Συνεχής επανεπένδυσης των κερδών μας
• Σταθερών συνεργασιών σε εξειδικευμένα έργα μεγάλης κλίμακας
• Συνεχής επαναξιολόγησης των συνεργατών μας
• Κεφαλαιοποίησης της τεκμηριωμένης εμπειρίας του ανθρώπινου  δυναμικού μας, διαμορφώνοντας τον σημαντικότερο συντελεστή της παραγωγικότητας της εταιρείας μας  (Knowledge Database).
• Επενδύσεων σε σύγχρονες καινοτόμες υπηρεσίες
• Επιλογής «συστημάτων» τα οποία βασίζονται σε νέες μεθοδολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό,  πιστοποιημένα υλικά.   Επιπλέον μέσω της στρατηγικής συσχετισμένης διαφοροποίησης προσπαθεί να εξομαλύνει της εποχικότητα των πωλήσεων, να αποκτήσει πληροφορίες ή και τεχνολογία πριν τους ανταγωνιστές της και να συμπληρώσει το εύρος των υπηρεσιών της