Η οργάνωση της Clean Green απορρέει από τον καθορισμό των στόχων της επιχείρησης καθώς και από την στάθμιση  των εξής παραγόντων :
• Κόστος αμοιβών και εξόδων προσωπικού
• Ανάγκες επιμερισμού έργων
• Είδος και πλήθος παρεχόμενων υπηρεσιών
• Επάρκεια διοικητικών στελεχών και προσωπικού
• Μη προβλεπόμενες ή ελεγχόμενες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος
Η αποτελεσματικότητα της εταιρείας εξαρτάται από την αποδοτικότητα του προσωπικού, που με τη σειρά της επηρεάζεται από την οργανωτική δομή. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί για εμάς το βασικότερο συντελεστή για την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης και είναι άμεσα συνυφασμένος  με τις τεχνολογικές εξελίξεις